شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى


شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى 1988 (ئىچكى ژۇرنال)
ئاپتۇر ئىسمى: 
شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى «ئىچكى ژۇرنال» تەھرىر ھەيئىتى
نەشرىيات: 
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۇنۇم رايۇنلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىسيىسى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1988
بەت سانى: 
86

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى 2003
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائى پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلىمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2003
بەت سانى: 
125

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى 2004
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائى پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلىمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2004
بەت سانى: 
125

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى 2010
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائى پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلىمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2010
بەت سانى: 
125

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى 2005
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائى پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلىمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2005
بەت سانى: 
125

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى 2006
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائى پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلىمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2006
بەت سانى: 
125

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى 2013
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائى پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلىمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2013
بەت سانى: 
156

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى 1993
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائى پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلىمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1993
بەت سانى: 
160

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى 1987 ( ئىچكى ژورنال)
ئاپتۇر ئىسمى: 
شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى
نەشرىيات: 
شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1987
بەت سانى: 
48

شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى 1994
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائى پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى» ژورنىلى تەھرىر بۆلىمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1994
بەت سانى: 
155