شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى


شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1997
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1997
بەت سانى: 
126

شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1998
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1998
بەت سانى: 
126

شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1999
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1999
بەت سانى: 
126

شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 2000
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2000
بەت سانى: 
126

شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1994
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1994
بەت سانى: 
182

شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1993
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1993
بەت سانى: 
104

شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1992
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1992
بەت سانى: 
128

شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1991
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1991
بەت سانى: 
64

شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1990
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1990
بەت سانى: 
64

شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1995
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىرى قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1995
بەت سانى: 
110