شىنجاڭ گېزىتى


قەدىمكى شىنجاڭ گىزىتى «توپلام»
ئاپتۇر ئىسمى: 
شىنجاڭ گىزىتى
نەشرىيات: 
شىنجاڭ گىزىتى
كاتىگورىيە: 

شىنجاڭ گېزىتى 1997- يىلى، ئاپرېل
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ گېزىتى» تەھرىر بۆلىمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ گېزىتى» ئىدارىسى نەشىر قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1997
بەت سانى: 
6
كاتىگورىيە: 

شىنجاڭ گېزىتى 1995- يىل، ئاپرىل
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ گېزىتى» تەھرىر بۆلىمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ گېزىتى» ئىدارىسى نەشىر قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1995
بەت سانى: 
6
كاتىگورىيە: 

شىنجاڭ گېزىتى 1984- يىلى، ئاپرىل.
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ گېزىتى» تەھرىر بۆلىمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ گېزىتى» ئىدارىسى نەشىر قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1984
بەت سانى: 
6
كاتىگورىيە: 

شىنجاڭ گېزىتى 1985- يىلى، دېكابىر
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ گېزىتى» تەھرىر بۆلىمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ گېزىتى» ئىدارىسى نەشىر قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1985
بەت سانى: 
6
كاتىگورىيە: 

شىنجاڭ گېزىتى 1986- يىلى، ماي
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ گېزىتى» تەھرىر بۆلىمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ گېزىتى» ئىدارىسى نەشىر قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1986
بەت سانى: 
2
كاتىگورىيە: 

شىنجاڭ گېزىتى 1987- يىلى، دېكابىر
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ گېزىتى» تەھرىر بۆلىمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ گېزىتى» ئىدارىسى نەشىر قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1987
بەت سانى: 
6
كاتىگورىيە: 

شىنجاڭ گېزىتى 1996- يىلى، ئاۋغۇست
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ گېزىتى» تەھرىر بۆلىمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ گېزىتى» ئىدارىسى نەشىر قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1996
بەت سانى: 
6
كاتىگورىيە: 

شىنجاڭ گېزىتى 1996- يىلى، سىنتەبىر
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ گېزىتى» تەھرىر بۆلىمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ گېزىتى» ئىدارىسى نەشىر قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1996
بەت سانى: 
6
كاتىگورىيە: 

شىنجاڭ گېزىتى 1996- يىلى، ئۆكتەبىر
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ گېزىتى» تەھرىر بۆلىمى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ گېزىتى» ئىدارىسى نەشىر قىلدى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1996
بەت سانى: 
6
كاتىگورىيە: 
Subscribe to Syndicate