شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى


نەۋائىي ياشىغان دەۋىردىكى تېبابەتكە بىر نەزەر
ئاپتۇر ئىسمى: 
تۇرسۇن بارات
نەشرىيات: 
شىنجاڭ تارىخ مەدەنىيتى ژۇرنىلى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1991
بەت سانى: 
23

شىنجاڭ تارىخشۇناسلىغى 1980
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ تارىخشۇناسلىغى» دۇرنىلى تەھرىراتى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ تارىخشۇناسلىغى» ژۇرنىلى تەھرىر بۆلۈمى نەشىر قىلدى.
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1980
بەت سانى: 
145

شىنجاڭ تارىخشۇناسلىغى 1981
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىجاڭ تارىخشۇناسلىىغى) ژۇرنىلى تەھرىر بۆلىمى
نەشرىيات: 
«شىجاڭ تارىخشۇناسلىىغى) ژۇرنىلى تەھرىر بۆلىمى نەشىر قىلدى.
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
1981
بەت سانى: 
115

شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى 2003
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى نەشىر قىلدى.
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2003
بەت سانى: 
108

شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى 2004
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى نەشىر قىلدى.
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2004
بەت سانى: 
108

شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى 2005
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى نەشىر قىلدى.
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2005
بەت سانى: 
108

شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى 2006
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى نەشىر قىلدى.
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2006
بەت سانى: 
108

شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى 2007
ئاپتۇر ئىسمى: 
«شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى
نەشرىيات: 
«شىنجاڭ تارىخ-مەدەنىيىتى» ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى نەشىر قىلدى.
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2007
بەت سانى: 
108

كروران ژۇرنىلى 2014
ئاپتۇر ئىسمى: 
«كروران» ئۇيغۇر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«كروران» ئۇيغۇر بۆلۈمى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2014
بەت سانى: 
96

كروران ژۇرنىلى 2012
ئاپتۇر ئىسمى: 
«كروران» ئۇيغۇر بۆلۈمى
نەشرىيات: 
«كروران» ئۇيغۇر بۆلۈمى
نەشىر قىلىنغان ۋاقتى: 
2012
بەت سانى: 
96